Ο Δήμαρχος Χανίων ανακοινώνει την πρόσληψη  ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Ψυχολόγων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την κάλυψη των κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Προστασίας ΑΜΕΑ και Ισότητας της Δ/νσης  Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού και συγκεκριμένα του Νυχτερινού Καταφυγίου Αστέγων του Δήμου Χανίων.

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

  • Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Ψυχολογία ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
  • Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου.

    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους από 3-2-17  έως και 8-3-2017: α) ταχυδρομικώς,  β) αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή και ώρες από 8.30 έως 14.30, στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων (Κριάρη 40 - Μέγαρο Πάνθεον, 1ος όροφος, τηλ. 28213 41670 -672-674).

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...