Η Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνει τον αναγκαίο αριθμό τακτικών και αναπληρωματικών καθηγητών/ριών, που θα διορισθεί για να καλύψει τις ανάγκες διδασκαλίας στη  Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας,  κατά  το  εκπαιδευτικό  έτος 2017-2018.

Όσες/οι επιθυμούν να  προσληφθούν στις παραπάνω θέσεις  πρέπει να υποβάλλουν  τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

 • Αίτηση ενδιαφερομένου/ης ιδιώτη/ιδος (Υπόδειγμα Α1) και εν ενεργεία ή εν συντάξει αστυνομικών - στρατιωτικών (Υπόδειγμα Α2),δηλώνοντας μέχρι δύο (2) μαθήματα επιθυμίας διορισμού.
 • Υπεύθυνη Δήλωση-Βιογραφικό  Σημείωμα ενδιαφερομένου/ης  ιδιώτη/ιδος (Υπόδειγμα Β1) και  εν ενεργεία  ή  εν  συντάξει  αστυνομικών - στρατιωτικών (Υπόδειγμα  Β2).
 • Αντίγραφο τίτλου ή τίτλων σπουδών.
 • Πιστοποιητικό  ισοτιμίας  από  το  Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π  (πρώην  ΔΙΚΑΤΣΑ),  αν  οι  τίτλοι σπουδών έχουν απονεμηθεί από  Πανεπιστήμιο του εξωτερικού.
 • Οι διορισμένοι σε θέση Δ.Ε.Π., αντίγραφο του Φ.Ε.Κ. διορισμού τους.
 • Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα,  σχετικό  με  τις  σπουδές, το διδακτικό  και το  συγγραφικό έργο, προϋπηρεσία, καθώς και τυχόν διδακτική εμπειρία στις σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας.
 • Φωτοτυπία των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας.
 • Μία (1) φωτογραφία έγχρωμη διαστάσεων  4 Χ 4 εκατοστών.
 • Υπεύθυνη  Δήλωση  του  ν.  1599/1986, για τους/τις  υποψήφιους/ες ιδιώτες/ιδες (Υπόδειγμα Γ1).
 • Υπεύθυνη  δήλωση  του  ν.1599/1986  για τους/τις  υποψήφιους/ες  εν  ενεργεία αστυνομικούς - στρατιωτικούς  (Υπόδειγμα Γ2).
 • Υπεύθυνη  δήλωση  του  ν.  1599/1986  για τους/τις υποψήφιους/ες  εν  συντάξει αστυνομικούς - στρατιωτικούς (Υπόδειγμα Δ).
 • Αντίγραφο  Φύλλου  Μητρώου  για τους/τις υποψήφιους/ες εν  συντάξει αστυνομικούς ή στρατιωτικούς, στο οποίο να εμφαίνεται, ότι έχουν αποστρατευθεί ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους.
 • Αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, για τους/τις υποψηφίους/ες των αθλητικών ομάδων, στο άθλημα που αιτούνται το διορισμό τους.

    Οι  ενδιαφερόμενοι/ες,  καλούνται  να  υποβάλουν  στη  Σχολή  Αξιωματικών  Ελληνικής  Αστυνομίας Λ. Θρακομακεδόνων 101, Τ.Κ. 13679 - Αχαρναί Αττικής, τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά από την 13-03-2017 μέχρι και την 24-3-2017 ταχυδρομικά (συστημένα, με ευκρινή τη σφραγίδα ταχυδρομείου) ή αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση  από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 08:00 ?-13:30 ?. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις.

 

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ...