Η Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης του Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και ειδικότερα για τις υπηρεσίες των τμημάτων αυτού (που εδρεύουν στους Νομούς Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Λάρισας και Καβάλας) για την εφαρμογή Προγράμματος Εκρίζωση της Βρουκέλλωσης (ΜελιταίοςνΠυρετός) 2017, και συγκεκριμένα:

  • 1 θέση  ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ  -  Θεσσαλονίκη
  • 1 θέση  ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  -  Θεσσαλονίκη
  • 2 θέσεις  ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ  -  Ιωάννινα
  • 1 θέση  ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  -  Ιωάννινα
  • 3 θέσεις  ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ  -  Λάρισα
  • 1 θέση  ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  -  Λάρισα
  • 1 θέση  ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ  -  Καβάλα
  • 1 θέση  ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  -  Καβάλα

Διάρκεια σύμβασης:  8 μήνες

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, 26ης Οκτωβρίου 80, ΤΚ 54627, Θεσσαλονίκη, υπόψη κας Γεροντοπούλου Ιωάννας (τηλ. επικοινωνίας: 2310-566032).

    Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) κι αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο Κατάστημα της υπηρεσίας και στα καταστήματα της υπηρεσίας, όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Θεσσαλονίκης, Ιωαννιτών, Λαρισαίων και Καβάλας, στους οποίους αυτά εδρεύουν, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...