Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία ''Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας'' (Κ.Ε.Θ.Ι) ανακοινώνει την πρόσληψη, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών του   Κέντρου Ερευνών για θέματα  Ισότητας, για   τις   ανάγκες των Συμβουλευτικών Κέντρων Αθήνας & Πειραιά, στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1 της πράξης ''Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας ? Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε περιφερειακό επίπεδο (ΣΚ Αθήνας και ΣΚ Πειραιά), στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2020'', και συγκεκριμένα:

  • 1 θέση  ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ  - Αθήνα
  • 1 θέση  ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
  • 1 θέση  ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ  -  Πειραιάς

Διάρκεια σύμβασης:  12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του φυσικού αντικειμένου του υποέργου.

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από  δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Χαριλάου Τρικούπη αρ. 51 & Βαλτετσίου, Τ.Κ.: 106 81 ? Αθήνα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών υπόψη κ. Παντελή Μαρκογιαννάκη (τηλ. επικοινωνίας: 210-3898022, 210- 3898005, 210-3898000).

    Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στην έδρα του Συμβουλευτικού Κέντρου Αθήνας, στην έδρα του Συμβουλευτικού Κέντρου Πειραιά και στο χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων Αθηναίων και Πειραιά, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...