Το Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» ανακοινώνει την  πρόσληψη,  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου, συνολικά  ενενήντα  εννέα  (99)  ατόμων  για  την  αντιμετώπιση  απρόβλεπτων  και επειγουσών περιστάσεων του Γ.Α.Ο.Ν.Α «Ο  ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ», που εδρεύει στην Αθήνα  του  Νομού  Αττικής, και  συγκεκριμένα:

  •     84 θέσεις  ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ)
  •     15 θέσεις  ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ)

Διάρκεια σύμβασης:  Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31-12-2018.

    Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  με  κωδικό ΕΝΤΥΠΟ  ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Γ.Α.Ο.Ν.Α «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ», Λ. Αλεξάνδρας 171, Αθήνα, Τ.Κ.  115  22, απευθύνοντάς  την  στοΤμήμα  Προσωπικού,  υπόψη  κου  Αλεξόπουλου Θεόδωρου (τηλ. επικοινωνίας: 210 6409129,2106409520, 2106409363, 2106409640).

    Η  προθεσμία  υποβολής των αιτήσεων  είναι δέκα  (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει  από  την  επόμενη  ημέρα  της  τελευταίας  δημοσίευσης  της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της Υπηρεσίας και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αθηναίων, στον οποίο  εδρεύει  η  Υπηρεσία,  εφόσον  η  ανάρτηση  είναι  τυχόν  μεταγενέστερη  της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...