Από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων ανακοινώνεται η πρόσληψη ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Ομάδας Α, ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, ΔΕ Εργατοτεχντών και ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 30-06-2017 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου.

  • 4 θέσεις  ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Ομάδας Α
  • 1 θέση  ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού με εξειδίκευση στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή από άλλους πόρους
  • 2 θέσεις  ΔΕ Εργατοτεχνίτες
  • 2 θέσεις  ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Πλατεία 25ης Μαρτίου 6, 45221 Ιωάννινα απευθύνοντάς την υπόψιν κ. Ν.Κυραμάριου ή κ. Α. Κάλιοση (τηλ. επικοινωνίας: 2651001051, 2651001053),

εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 08-03-2017 έως  14-03-2017).

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...