Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. ανακοινώνει την  πρόσληψη,  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου ενός  (1) ατόμου για  την  κάλυψη  εποχικών  ή  παροδικών  αναγκών  της ΔΕΔΔΗΕ  Α.Ε. της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης, Περιοχής Φλώρινας για τις ανάγκες στο Υποπρακτορείο Αμυνταίου που εδρεύει στο Νομό  Φλώρινας, και συγκεκριμένα:

  • 1 θέση  ΔΕ  Ηλεκτροτεχνικών  Δικτύων

Διάρκεια σύμβασης:  8 μήνες

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την  υποβάλουν,  είτε αυτοπροσώπως,  είτε  με  άλλο  εξουσιοδοτημένο  από  αυτούς  πρόσωπο, εφόσον   η   εξουσιοδότηση   φέρει   την   υπογραφή   τους   θεωρημένη   από   δημόσια   αρχή,   είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση :

ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ/Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης / Περιοχή Φλώρινας, Ηλέκτρας 6, τ.κ. 53100 - Φλώρινα, απευθύνοντάς την προς τον Τομέα Υποστήριξης υπόψη κυρίας Βασιλικής Γιαννακίδου (τηλ. επικοινωνίας: 23850 49412).

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 08/03/2017 έως και 17/03/2017.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...