Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (01)  ατόμου για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας που εδρεύει στην πόλη της Κέρκυρας, και συγκεκριμένα:

  • 1 θέση  ΔΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

Διάρκεια σύμβασης:  Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-8-2017, με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του Προγράμματος.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Δίπλωμα ή πτυχίο ή απολυτήριο αναγνωρισμένης Καλλιτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Καλοχαιρέτου 3, Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα, απευθύνοντάς την στον: Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας, υπόψιν κας Γεωργίας Πηλού (τηλ. επικοινωνίας: 2661081873, 2661022989).

    Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...