Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας» (Κ.Ε.Θ.Ι.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών του Κέντρου Ερευνών για θέματα Ισότητας, για τις ανάγκες του Συμβουλευτικού Κέντρου Λαμίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1 ''Στελέχωση και λειτουργία του Συμβουλευτικού Κέντρου Λαμίας'' της πράξης ''Λειτουργία Δομών και υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας - Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας σε περιφερειακό επίπεδο'' (Συμβουλευτικό Κέντρο Λαμίας), στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεά Ελλάδα 2014-2020, και συγκεκριμένα:

  • 1 θέση  ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
  • 1 θέση  ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διάρκεια σύμβασης:  12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του φυσικού αντικειμένου του υποέργου.

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Χαριλάου Τρικούπη αρ. 51 & Βαλτετσίου, Τ.Κ.: 106 81 - Αθήνα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών υπόψη κ. Παντελή Μαρκογιαννάκη (τηλ. επικοινωνίας: 210­3898022, 210-3898005, 210-3898000).

 

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση εδώ...