Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ανακοινώνει την  πρόσληψη,  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου,  συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Υλικών Προμηθειών και Μεταφορών, στα κλιμάκια που είναι εγκατεστημένα στην Αθήνα και στον Ασπρόπυργο του Νομού Αττικής, και συγκεκριμένα:

  • 1 θέση  ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
  • 1 θέση  ΔΕ Μηχανοτεχνικών  Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων)
  • 7 θέσεις  ΔΕ Οδηγοί Μηχανοδηγοί Χειριστές Μηχανημάτων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

Διάρκεια σύμβασης:  8 μήνες

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την  υποβάλουν,  είτε αυτοπροσώπως,  είτε  με  άλλο  εξουσιοδοτημένο  από  αυτούς  πρόσωπο, εφόσον   η   εξουσιοδότηση   φέρει   την   υπογραφή   τους   θεωρημένη   από   δημόσια   αρχή,   είτε ταχυδρομικά με  συστημένη  επιστολή,   στα   γραφεία   της  υπηρεσίας  στην   ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΕΔΔΗΕ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ/Λ. Συγγρού 98-100, Τ.Κ.104 32, απευθύνοντάς την στον Τομέα Υποστήριξης (τηλ. επικοινωνίας: κα Αυγερινού 210-9090572, e-mail: Τ.Αvgerinou@deddie.gr).

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 10/03/2017 έως και 20/03/2017.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...