Ο Διοικητής Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά ανακοινώνει την πρόσληψη εκτάκτου ναυτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ)  - σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 11 του Ν. 3142/1955 (Α'43), όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ.2 του άρθρου 19 του Ν. 3709/2008 (Α'213) καθώς και των διατάξεων της παρ. 2 περ. θ του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α ?28), όπως ισχύει - για χρονικό διάστημα έως οκτώ (08) μήνες, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών πλοήγησης πλοίων στον Πλοηγικό Σταθμό Πειραιά που εδρεύει στον Πειραιά, και συγκεκριμένα:

  • 3 θέσεις  Κυβερνητών Πλοηγίδων
  • 4 θέσεις  Μηχανοδηγών Πλοηγίδων
  • 6 θέσεις  Πρυμνοδετών

    Οι  ενδιαφερόμενοι καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  επισυναπτόμενη  αίτηση  (βλ.  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι)  και  να  την υποβάλουν με τα σχετικά δικαιολογητικά,   είτε αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ακτή Μιαούλη 50, Πειραιάς -Τ.Κ. 18535, απευθύνοντας την προς Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά/ Πλοηγικό Σταθμό Πειραιά (τηλ. επικοινωνίας: 210 4512721 και 2104512836).

    Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση εδώ...