Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης Συκεών ανακοινώνει την πρόθεση του ΝΠΔΔ ''Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης Συκεών'' να συνάψει συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών του ΝΠΔΔ, με αντικείμενο τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση του έργου «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού πλαισίου αναφοράς (ΕΣΠΑ), την παροχή ιατρικής περίθαλψης και παρακολούθησης, την Ιατρική υποστήριξη, την παροχή ιατρικών οδηγιών, την εξέταση, την χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής και συνταγογράφησης, την παραπομπή για παρακλινικές εξετάσεις. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθούν οι παρακάτω ειδικότητες και ο αριθμός ατόμων ως εξής:

 • 2 θέσεις  Π.Ε. Καρδιολόγος
 • 2 θέσεις  Π.Ε. Παθολόγος
 • 1 θέση  Π.Ε Γενικής Ιατρικής
 • 1 θέση  Π.Ε Δερματολόγος
 • 1 θέση  Π.Ε Οφθαλμίατρος
 • 1 θέση  Π.Ε Χειρούργος
 • 1 θέση  Π.Ε Ψυχίατρος
 • 1 θέση  Π.Ε. Παιδίατρος

Διάρκεια σύμβασης:  Έως 6 μήνες

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου του εσωτερικού ή ισότιμο του εξωτερικού αναγνωρισμένο.
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος.
 • Τίτλος ειδικότητας.
 • Βεβαίωση από τον Ιατρικό σύλλογο όπου θα φαίνεται ότι είναι εγγεγραμμένοι.

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Γ΄ ΚΑΠΗ Συκεών, στον 2ο όροφο, Μεσολογγίου με Περγάμου γωνία, ΤΚ 56626, Συκιές, υπόψη κας Αλεξίου Σοφίας, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-639355.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 12/3/2017 έως και 21/3/2017.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...