Ο Δήμος Αλμυρού κατόπιν της υπ' αριθ. 122/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλμυρού, περί προσλήψεως εργατικού και τεχνικού προσωπικού μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατά άτομο για το μήνα ΜΑΡΤΙΟ 2017 συνολικού αριθμού ΠΕΝΤΕ (5) ατόμων, προκειμένου να απασχοληθούν σε πρόσκαιρες ή εποχικές ή κατεπείγουσες ανάγκες οι οποίες θα διαπιστώνονται κάθε φορά με την απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες:

  • 5 θέσεις  ΥΕ Εργατικού και Τεχνικού Προσωπικού

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο  έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 65ο  έτος της ηλικίας τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

  • Αίτηση ( παραλαβή από το Δήμο)
  • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ( τηλ. επικοινωνίας 2422 350217 & 2422 350259).

    Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, ήτοι από 13/3/2017 έως 17/3/2017.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...