Ο Κεντρικός Λιμενάρχης Πάτρας ανακοινώνει την  πρόσληψη  εκτάκτου  ναυτικού  προσωπικού  με  σχέση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) - σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 3142/1955 (Α' 43), όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 3709/2008 (Α' 213) καθώς και των διατάξεων της παρ. 2 περ. (θ) του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 (Α' 28), όπως ισχύει - για χρονικό διάστημα έως οκτώ (08) μήνες, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών πλοήγησης πλοίων στον Πλοηγικό Σταθμό Πάτρας που εδρεύει στην Πάτρα, και συγκεκριμένα:

  • 1 θέση  ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ ΠΛΟΗΓΙΔΩΝ

Διάρκεια σύμβασης:  8 μήνες

ΤΥΠΙΚΑ/ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Πτυχίο Μηχανοδηγού Β' Τάξεως τουλάχιστον
  • Ναυτικό Φυλλάδιο σε ισχύ

    Οι έχοντες τα παραπάνω προσόντα δύνανται να υποβάλλουν αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως, είτε με νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από  ώρας 08.00  έως  14.00, ή  ταχυδρομικώς  με  συστημένη  επιστολή, στο  Κεντρικό  Λιμεναρχείο Πάτρας  /Πλοηγικό Σταθμό Πάτρας (Πληροφορίες:, τηλ.: 2613615444) έως και την 24/03/2017 ημέρα Παρασκευή, στην  ακόλουθη  διεύθυνση:

ΚΕΝΤΡΙΚΟ  ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ/  ΠΛΟΗΓΙΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΤΡΑΣ

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...