Προκήρυξη  πρόσληψης εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού της ειδικότητας ΠΕ  Αρχιτέκτονα Μηχανικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έργο «Προστασία  και  ανάδειξη  αρχαίας  Ακρόπολης  Ρόδου»  με  κωδ. ΟΠΣ  5001346  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο  Αιγαίο  2014-2020» που θα υλοποιηθεί με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας.

    Από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου ανακοινώνεται η πρόσληψη επιστημονικού  προσωπικού, με  σύμβαση  εργασίας ιδιωτικού  δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα από την  ημερομηνία  υπογραφής  της  σύμβασης  και  έως 31/12/2017 με  δυνατότητα  ανανέωσης  ή  παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου.

  • 1 θέση  ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα  δικαιολογητικά,  είτε αυτοπροσώπως,  είτε  με  άλλο  εξουσιοδοτημένο  από  αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με  συστημένη  επιστολή,  στα  γραφεία  της  υπηρεσίας  στην  ακόλουθη διεύθυνση:

Ιπποτών,  85131, Ρόδος,  απευθύνοντάς  την  στην  Εφορεία  Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου υπόψιν κ.  Άρτεμις  Χριστοδούλου(τηλ.  επικοινωνίας: 2241365301),  εντός προθεσμίας δέκα  (10) εργασίμων ημερών  που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό  κόμβο  (ιστοσελίδα)  της  εφαρμογής  ΔΙΑΥΓΕΙΑ  (http://diavgeia.gov.gr)  και  του ΥΠ.ΠΟ.Α.  (http://www.yppo.gr) και της  ανάρτησης  της  ανακοίνωσης  στον  πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας  (από 16/3/2017 έως 29/3/2017).

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...