ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΜΕ  ΣΥΜΒΑΣΗ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ''ΣΤΕΡΕΩΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ - ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΜΠΟΥΡΤΖΙ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ'' ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ.

    Από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας ανακοινώνεται η πρόσληψη  επιστημονικού, προσωπικού  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών, από την ημερομηνία, πρόσληψης και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου.

  • 1 θέση  ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί, με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

  • Πτυχίο  ΑΕΙ  τμήματος  Πολιτικών  Μηχανικών  της  ημεδαπής  ή  ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ. 
  • Άριστη γνώση της αγγλικής, ή γαλλικής, ή γερμανικής, ή ιταλικής γλώσσας.
  • Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων,  γ) υπηρεσιών διαδικτύου και δ) autocad.
  • Αποδεδειγμένη  Εμπειρία  (τουλάχιστον  6μηνη)  συναφή  με  το  αντικείμενο  της  προκηρυσσόμενης θέσης (αφορά το 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων).

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟ, απευθύνοντάς την στην ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, υπόψη κ. Δημητρίου Αγγέλαινα (τηλ. επικοινωνίας: 2752097612), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 20 Μαρτίου 2017 έως 24 Μαρτίου 2017).

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...