ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΟΥ - ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΑ

    Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.), Ν.Π.Ι.Δ., προκηρύσσει την κάλυψη μίας (1) θέσης νοσοκόμου-τραυματιοφορέα για μόνιμη απασχόληση στην κλινική «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ».

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Βιογραφικό Σημείωμα.
  • Πτυχίο ειδικότητας βοηθών νοσηλευτών (ΔΕ) ή ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
  • Κατοχή πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης της ειδικότητας «Πλήρωμα Ασθενοφόρου - Διασώστης» του Ι.Ε.Κ. Ε.Κ.Α.Β. ή αντίστοιχης ειδικότητας σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

    Στο πλαίσιο της αξιολόγησης, η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα συνεκτιμηθεί, καθώς και η επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας.

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν έως και τη Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017, στην ταχυδρομική διεύθυνση «Υγείας Μέλαθρον», Θερειανού 4α, 114 73 Πεδίον Άρεως. Απαραίτητη είναι η αναγραφή: «Για τη θέση ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΑ», υπόψη κ. Κουκά Νίκης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΥ

    Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.), Ν.Π.Ι.Δ., ενδιαφέρεται για την κάλυψη μίας (1) θέσης Ειδικευμένου Ιατρού Ειδικότητας Πνευμονολόγου. Ειδικότερα, η εν λόγω θέση αφορά στην πλήρη εβδομαδιαία απασχόληση τριάντα (30) ωρών στην κλινική «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ» και τα Εξωτερικά Ιατρεία της, με σύμβαση συνεργασίας αορίστου χρόνου και με τον βαθμό του Επιμελητή Β΄ με κλινική εμπειρία στον καρκίνο του πνεύμονα.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα.
  • Απλά φωτοαντίγραφα πτυχίου, απόφασης άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος και απόφασης τίτλου ειδικότητας.
  • Αναγνωρισμένα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις με κλινική εμπειρία στον καρκίνο του πνεύμονα.

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση: «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ», Θερειανού 4, 114 73 Αθήνα, έως και τη Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017. Απαραίτητη είναι η αναγραφή στον φάκελο: «Για τη θέση ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΥ», υπόψη κ. Κουκά Νίκης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΥ

    Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.), Ν.Π.Ι.Δ., ενδιαφέρεται για την κάλυψη μίας (1) θέσης Ειδικευμένου Ιατρού Ειδικότητας Ουρολογίας. Ειδικότερα, η εν λόγω θέση αφορά στην πλήρη εβδομαδιαία απασχόληση τριάντα (30) ωρών στην κλινική «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ» και τα Εξωτερικά Ιατρεία της, με σύμβαση συνεργασίας αορίστου χρόνου και με τον βαθμό του Επιμελητή Β΄. Εξειδίκευση στη Λαπαροσκοπική και Ρομποτική Χειρουργική, την Ενδοουρολογία και την αντιμετώπιση των ουρολογικών ογκολογικών παθήσεων.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: