Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής ανακοινώνει την  πρόσληψη,  με  σύμβαση εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου ορισμένου  χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας  Αρχαιοτήτων  Ανατολικής  Αττικής,  που  εδρεύει  στην  Αθήνα  του  Νομού  Αττικής, και συγκεκριμένα:

  • 5 θέσεις  ΔΕ  ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ - Αρχαιολογικός χώρος Σουνίου
  • 5 θέσεις  ΔΕ  ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ - Αρχαιολογικό Μουσείο & Αρχαιολογικός χώρος Βραυρώνας
  • 5 θέσεις  ΔΕ  ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ -  Αρχαιολογικό Μουσείο  & Αρχαιολογικοί χώροι Δήμου Μαραθώνα
  • 2 θέσεις  ΔΕ  ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ - Αρχαιολογικός χώρος Ραμνούντας
  • 2 θέσεις   ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ - Αρχαιολογικός χώρος Ραμνούντας
  • 1 θέση   ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ - Αρχαιολογικό Μουσείο & Αρχαιολογικός  χώρος Βραυρώνας

Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης για επτά (7) μήνες και όχι πέραν της 31/12/2017.

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ  ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: 

Εφορεία  Αρχαιοτήτων  Ανατολικής  Αττικής,  Λεωφ.  Συγγρού  98E100,  Τ.Κ.  11741, Αθήνα, υπόψη κ. Αρμακόλλα Γεωργίου (τηλ. επικοινωνίας: 210 3240563, εσωτ. 110).

    Η  προθεσμία  υποβολής  των  αιτήσεων  είναι  δέκα  (10)  ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και  αρχίζει  από  την  επόμενη  ημέρα  της  τελευταίας  δημοσίευσης  της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της Υπηρεσίας,  στα καταστήματα της Υπηρεσίας (χώρους) όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις και  στο  χώρο  των  ανακοινώσεων  των  δημοτικών  καταστημάτων  των  Δήμων  στους οποίους αυτά εδρεύουν, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...