Το Ν.Π.Δ.Δ. ''ΠΑΙΔΙΚΟΙ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ'' ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του  Ν.Π.Δ.Δ.  «ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ  ΣΤΑΘΜΟΙ  ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ  ΛΑΣΙΘΙΟΥ»,  που  εδρεύει  στο  Δ.Δ.  Τζερμιάδων Δήμου Οροπεδίου Ν. Λασιθίου, και συγκεκριμένα:

  • 1 θέση  ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων

Διάρκεια σύμβασης:  Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-7-2017.

    Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  με  κωδικό ΕΝΤΥΠΟ  ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. ''Παιδικοί - Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Οροπεδίου  Λασιθίου'', Τζερμιάδων  Οροπεδίου  Λασιθίου, Τ.Κ. 72052, Λασίθι, απευθύνοντάς  την  στο  Τμήμα  Διοικητικού  υπόψιν  κ.Βιλανάκη  Γεώργιου (τηλ. Επικοινωνίας: 2844022396).

    Η  προθεσμία  υποβολής των αιτήσεων  είναι δέκα  (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει  από  την  επόμενη  ημέρα  της  τελευταίας  δημοσίευσης  της  παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο  ανακοινώσεων  του δημοτικού  καταστήματος του  Δήμου  Οροπεδίου Λασιθίου, εφόσον  η  ανάρτηση  είναι  τυχόν  μεταγενέστερη  της  δημοσίευσης  στις εφημερίδες.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...