Η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας του ΥΠ.ΠΟ.Α. που εδρεύει στην Αθήνα και διατηρεί γραφείο στη Θεσσαλονίκη, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 7 (εφτά) μηνών και όχι πέραν της 31/12/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  21 του Ν. 2190/94,  όπως ισχύει, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών φύλαξης του Σπηλαίου και Μουσείου Πετραλώνων Χαλκιδικής, συνολικά δέκα (10) άτομα, και συγκεκριμένα:

  • 8 θέσεις  ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ AΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
  • 2 θέσεις  ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

    Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18  ως 65  ετών και πρέπει, μαζί με την αίτησή τους, να υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην ανακοίνωση, καθώς και στο συνημμένο «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)».

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας, Ναυαρίνου 28, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, απευθύνοντάς την στη Γραμματεία υπόψη κ. Δήμητρας Μεντεκίδου (τηλ. επικοινωνίας: 2310410185).

    Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στον Τύπο ή της ανάρτησής της στα καταστήματα της υπηρεσίας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...