Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού προκηρύσσει μία θέση Λογιστή του Ι.Υ.Π.  σύμβαση  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους  απασχόλησης  διάρκειας  8 μηνών.

Απαραίτητα Προσόντα

  • Πτυχίο ΠΕ Οικονομικών Επιστημών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών,
  • Κάτοχος επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή - Φοροτεχνικού Α' Τάξης,
  • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας,
  • Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου,
  • Τεκμηριωμένη προηγούμενη εμπειρία απασχόλησης ως λογιστής για τουλάχιστον 5 έτη, και
  • Τεκμηριωμένη προηγούμενη εμπειρία σε οικονομική/λογιστική υποστήριξη υλοποίησης Εθνικών ή/και Ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων.

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν

  • ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, που βρουν στην ιστοσελίδα του Ι.Υ.Π. www.ich.gr
  • ΚΑΡΤΕΛΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (3 φύλλα Excel), που θα βρουν στην ιστοσελίδα του Ι.Υ.Π. www.ich.gr
  • ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ στο οποίο να αναφέρονται σαφώς τουλάχιστον οι τίτλοι σπουδών, η βεβαιωμένη εργασιακή εμπειρία και η γνώση ξένων γλωσσών. Τα σχετικά δικαιολογητικά μπορεί να ζητηθούν σε οποιαδήποτε φάση της αξιολόγησης.

Έως 22 ημέρες μετά την ανάρτηση της παρούσης από 22/03/2017 ημέρα  Τετάρτη έως 12/04/2017 ημέρα Μ. Τετάρτη είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση administration@ich.gr ή  ταχυδρομικά ή δια ζώσης (εργάσιμες ημέρες και ώρες από 11.00 έως 14.00) στην παρακάτω διεύθυνση:

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού

Νοσοκομείο Παίδων «Αγία  Σοφία»

Κτίριο Δοξιάδη (1οςόροφος)

Τ.Κ. 11527

Υπόψη: κας Κ. Τασσοπούλου, τηλ. 213 2037305

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...