Το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης ανακοινώνει την  πρόσληψη,  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου ορισμένου  χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Μουσείου Ασιατικής Τέχνης, που εδρεύει στην Κέρκυρα, και συγκεκριμένα:

  • 8 θέσεις  ΔΕ  Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων
  • 1 θέση  ΔΕ  Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων

Διάρκεια σύμβασης:  Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών και όχι πέραν της 31.12.2017.

    Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  με  κωδικό ΕΝΤΥΠΟ  ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς  πρόσωπο,  εφόσον  η  εξουσιοδότηση  φέρει  την  υπογραφή  τους  θεωρημένη  από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,  στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: 

Παλαιά  Ανάκτορα  -  Τ.Κ.  49  100  6  Κέρκυρα,  απευθύνοντάς  την  στο  Μουσείο Ασιατικής  Τέχνης  υπόψη  κας  Άννας  Κοσκινά  ή  κας  Ειρήνης  Μέξα  (τηλ. επικοινωνίας: 26610630443).

    Η  προθεσμία  υποβολής  των  αιτήσεων  είναι  δέκα  (10)  ημέρες  (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και  αρχίζει  από  την  επόμενη  ημέρα  της  τελευταίας  δημοσίευσης  της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας (Μουσείο  Ασιατικής  Τέχνης)  και  στο  χώρο  των  ανακοινώσεων  του  δημοτικού καταστήματος του Δήμου Κέρκυρας, στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...