Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) προκηρύσσει την πλήρωση με επιλογή  μίας (1) θέσης Δικηγόρου παρ' Αρείω Πάγω ή παρ' Εφέταις  στην Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή με την επωνυμία "Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων" (Ρ.Α.Λ.), με σχέση  έμμισθης  εντολής και πάγιες μηνιαίες αποδοχές.

    Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή  τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε με συστημένη επιστολή  στα γραφεία  της Ρ.Α.Λ. στη διεύθυνση:

Γρ. Λαμπράκη 150, Πειραιάς 185 35,  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (από τις 08:30 έως  τις 15:00), εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, που αρχίζει την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας στον κόμβο ΔΙΑΥΓΕΙΑ  και στον ιστότοπο της Ρ.Α.Λ., συνοδευόμενη από τα εξής:

  • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου και  η ημερομηνία γεννήσεως),
  • Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου,
  • Βεβαίωση  του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου της  ημεδαπής από  την  οποία  να προκύπτει η ιδιότητα του υποψηφίου ως δικηγόρου παρ' Αρείω Πάγω ή παρ' Εφεταις.
  • Πιστοποιητικό  του οικείου Δικηγορικού  Συλλόγου  από  το  οποίο  να  προκύπτει  η ημερομηνία εγγραφής  στο Σύλλογο, ότι ο υποψήφιος δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά  και ότι δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση.
  • Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν είναι έμμισθος υπό την έννοια του Αρθρ. 42, Ν.  4194/2013 (Κώδικας περί Δικηγόρων).
  • Βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής τους δράσης, στο οποίο να αναφέρεται αναλυτικά η εμπειρία τους.
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ...