Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα (60) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, που εδρεύει στο Ηράκλειο του Νομού Ηρακλείου, και συγκεκριμένα:

  • 20 θέσεις  ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΝΩΣΟΥ
  • 4 θέσεις  ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΝΩΣΟΥ
  • 12 θέσεις  ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
  • 2 θέσεις  ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
  • 6 θέσεις  ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ
  • 1 θέση  ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ
  • 9 θέσεις  ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ - ΦΡΟΥΡΙΟ ΚΟΥΛΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  • 1 θέση  ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΦΡΟΥΡΙΟ ΚΟΥΛΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  • 4 θέσεις ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΑΛΙΩΝ
  • 1 θέση  ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΑΛΙΩΝ

Διάρκεια σύμβασης:  Επτά (7) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31/12/2017.

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη 1, Τ.Κ. 71 202 Ηράκλειο, υπόψη κ.κ. Μπουμπάκη Δέσποινας & Γαλάνη Αλίκης [τηλ. επικοινωνίας: 2810 279241 (Πρωτόκολλο)].

    Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της Υπηρεσίας, στους αρχαιολογικούς χώρους όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις, καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Ηρακλείου, Γόρτυνας, Φαιστού και Χερσονήσου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, στους οποίους αυτοί εδρεύουν, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...