Η Γραμματεία της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνει την  παρούσα  πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  υποβολή  προτάσεων προς  σύναψη έξι (6) Συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου από έξι (6) μέλη Διοικητικού Προσωπικού του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, εκτός του κανονικού  ωραρίου εργασίας τους και των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στα πλαίσια υλοποίησης του πρ/τος ERASMUS+  (ιδρυματικές  δράσεις  ΚΑ103,  ΚΑ107),  για  την  υποστήριξη  του γραφείου ERASMUS στις δομές της Λαμίας και των Ψαχνών, ως ακολούθως:

 • Θέση ΔΠ1: Υλοποίηση της δράσης Διεθνούς Κινητικότητας (ΚΑ107)

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο ΤΕ
 • Γνώση Αγγλικής γλώσσας

Διάρκεια απασχόλησης

Η σύμβαση ανάθεσης έργου θα έχει διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης  μέχρι την 30/09/2017.

 • Θέση  ΔΠ2:  Υλοποίηση  της  δράσης  Κλασσικής  Κινητικότητας  (ΚΑ103)  και  τεχνική υποστήριξη όλων των δράσεων

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο Πληροφορικής (ΤΕ)
 • Γνώση Αγγλικής γλώσσας

Διάρκεια απασχόλησης

Η σύμβαση ανάθεσης έργου θα έχει διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι την 30/09/2017.

 • Θέση ΔΠ3: Υλοποίηση της δράσης Κλασσικής Κινητικότητας (ΚΑ103)

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο (ΤΕ)
 • Γνώση Αγγλικής γλώσσας

Διάρκεια απασχόλησης

Η σύμβαση ανάθεσης έργου θα έχει διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι την 30/09/2017.

 • Θέση ΔΠ4: Συντονισμός και υλοποίηση της δράσης Κλασσικής Κινητικότητας (ΚΑ103)

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο ΠΕ
 • Γνώση Αγγλικής γλώσσας

Διάρκεια απασχόλησης

Η σύμβαση ανάθεσης έργου θα έχει διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι την 30/09/2017.

 • Θέση ΔΠ5: Υλοποίηση της δράσης Κλασσικής Κινητικότητας (ΚΑ103)

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο ΤΕ
 • Γνώση Αγγλικής γλώσσας

Διάρκεια απασχόλησης

Η σύμβαση ανάθεσης έργου θα έχει διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι την 30/09/2017.

 • Θέση  ΔΠ6:  Υλοποίηση  της δράσης  Κλασσικής  Κινητικότητας  (ΚΑ103)  και  τεχνική υποστήριξη όλων των δράσεων

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυ?