Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα επτά (57) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, που εδρεύει στον Νομό Κοζάνης, και συγκεκριμένα:

 • 2 θέσεις  ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού-Τεχνίτες Αυτοματισμών & Οργάνων (ημερήσιοι)
 • 11 θέσεις  ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (βάρδια)
 • 17 θέσεις  ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ, ΥΗΣ & Αεριοστροβίλων (βάρδια)
 • 11 θέσεις  ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού-Τεχνίτες Ορυχείων (βάρδια)
 • 1 θέση  ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού-Τεχνίτες Συγκολλητές (ημερήσιοι)
 • 8 θέσεις  ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ, ΥΗΣ & Αεριοστροβίλων (ημερήσιοι)
 • 2 θέσεις  ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (ημερήσιοι)
 • 1 θέση  ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Προωθητήρων & Φορτωτών)
 • 2 θέσεις  ΔΕ Οδηγοί Λεωφορείου (βάρδια) Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου
 • 1 θέση  ΤΕ Μηχανικοί Πληροφορικής
 • 1 θέση  ΤΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί

Διάρκεια σύμβασης:  8 μήνες

    Οι ενδιαφερόμενοι  καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ/ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΑΗΣ/ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Τ.Θ. 1350, Τ.Κ. 50100 - ΚΟΖΑΝΗ, υπόψη αρμοδίων υπαλλήλων κας ΜΑΚΕΔΟΝΑ Δέσποινας ή κας ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ Αλεξάνδρας τηλ. επικοινωνίας: 24610-54305.

    Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων  είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Κοζάνης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...