Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων ανακοινώνει την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τρία (3) άτομα για τη διαχείριση του προγράμματος «Επισιτιστική και βασική υλική συνδρομή για το ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας» του Δήμου Ιωαννιτών,  που εδρεύει στα Ιωάννινα, συνολικής διάρκειας έως ένα έτος.  Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης,  ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων:

  • 1 θέση  ΠΕ Πληροφορικής
  • 1 θέση  ΠΕ Οικονομικού
  • 1 θέση  ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας

Διάρκεια σύμβασης:  Από την υπογραφή της σύμβασης ένα έτος με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν,  είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,  στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Ιωαννιτών, Καπλάνη7, 45444 Ιωάννινα απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας,  υπόψη κυρίου Καραγιάννη Παναγιώτη (τηλ. επικοινωνίας: 2651361346).

    Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες, από 26/3/2017 έως 4/4/2017 (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την  επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπική  εφημερίδα ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ιωαννιτών,  εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις  εφημερίδες.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...