Ο Δήμος Λαρισαίων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός  (1) ατόμου για την υλοποίηση της Πράξης  «Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Λαρισαίων», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ  2014 - 2020» - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  2α «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας  - Λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας στη Θεσσαλία»,  στο Δήμο Λαρισαίων που εδρεύει στη Λάρισα, και συγκεκριμένα:

  • 1 θέση  ΠΕ Ψυχολόγων

Διάρκεια σύμβασης:  Από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα (1) έτος, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣOX.6 μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Λαρισαίων, Ίωνος Δραγούμη αριθμός 1, Τ.Κ.  41222 Λάρισα απευθύνοντάς το στη Διεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Προσωπικού υπόψη κ.κ. Βαρβαρέσου Ζαχαρία και Τσιγγάνη  - Χαλκιά Κωνσταντίνου (τηλ. επικοινωνίας:  2413-500341)

εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες, δηλαδή από 29-03-2017 ως 07-04-2017.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...