Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων,  για την υλοποίηση της Πράξης ?Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παλαιού Φαλήρου? στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014  -  2020» - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09), στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου που εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο Ν. Αττικής, και συγκεκριμένα:

  • 1 θέση  ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
  • 1 θέση  ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
  • 1 θέση  ΠΕ ή ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ [ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -  ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ( Διοικητικοοικονομικά πτυχία)

Διάρκεια σύμβασης:  Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος.

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν,  είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,  στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Παλαιού Φαλήρου, Τερψιχόρης 51 και Αρτέμιδος, Τ.Κ.  17562 Παλαιό Φάληρο Ν. Αττικής, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, υπόψη κ.κ. Μ. Κολιού,  Μ. Στάμπα,  Ι. Μπαβέλα,  Δ. Στεφάνου και Κ. Πρέντζια (τηλ. επικοινωνίας: 213.2020.207, 213.2020.202, 213.2020.205, 213.2020.206 και 213.2020.203).

    Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στον χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...