Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 4Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα (70) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.).

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα:

  •     10 θέσεις  ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
  •     4 θέσεις  ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
  •     5 θέσεις  ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
  •     2 θέσεις  ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ
  •     2 θέσεις  ΔΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
  •     10 θέσεις  ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ)
  •     4 θέσεις  ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ)
  •     9 θέσεις  ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΤΟΜΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ)
  •     22 θέσεις  ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ
  •     2 θέσεις  ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

 

Δείτε αναλυτικά τον Πίνακα Θέσεων με τα απαιτούμενα προσόντα εδώ...