Ο Δήμος Νεάπολης - Συκεών Ν. Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Επικοινωνιολόγος, με διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη του έργου στις 30/11/2017.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

  • Πτυχίο  ή  δίπλωμα    Επικοινωνίας  και  ΜΜΕ  ή  Επικοινωνίας,  Μέσων  και  Πολιτισμού  ή Δημοσιογραφίας  και  ΜΜΕ  ΑΕΙ ή  το  ομώνυμο  πτυχίο  ή  δίπλωμα  Ελληνικού  Ανοικτού Πανεπιστημίου    (Ε.Α.Π)  ΑΕΙ  ή  Προγραμμάτων  Σπουδών  Επιλογής  (Π.Σ.Ε)  ΑΕΙ    της ημεδαπής  ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
  • Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.
  • Σχετική  εμπειρία τουλάχιστον  ενός  (1)  έτους,  στην  υλοποίηση  έργων  του  ΕΣΠΑ,  του  ΕΟΧ  ή  στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων.
  • Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλων και υπηρεσιών διαδικτύου.
  • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

    Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  υποβάλλουν  αίτηση  με  τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά,  είτε αυτοπροσώπως,  είτε  με  άλλο  εξουσιοδοτημένο  από  αυτούς  πρόσωπο,  εφόσον  η  εξουσιοδότηση  φέρει την  υπογραφή  τους  θεωρημένη  από  δημόσια αρχή,  είτε  ταχυδρομικά  με  συστημένη  επιστολή,  στα γραφεία  της  υπηρεσίας ,  στην  ακόλουθη  διεύθυνση: 

Ι.  Μιχαήλ  &  Στρ.  Σαράφη  γωνία,  Τ.Κ.  566  25, Συκιές. Τηλ. Επικοινωνίας 2313-329.538, 2313-329.585, 2313-329.596.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 30/03/2017 έως 10/04/2017.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...