Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε ανακοινώνει την  πρόσληψη,  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου,  συνολικά διακοσίων  τριάντα (230) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού  Κέντρου  Δυτικής  Μακεδονίας  (Λ.Κ.Δ.Μ.),  που  εδρεύει στην  Πτολεμαΐδα  του Νομού Κοζάνης, για τις Μονάδες του Νομού Κοζάνης, και συγκεκριμένα:

 • 44 θέσεις  ΔΕ Μηχανοτεχνικών Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες)
 • 14 θέσεις  ΔΕ Μηχανοτεχνικών Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροοξυγονοκολλητές)
 • 7 θέσεις  ΔΕ Μηχανοτεχνικών Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων)
 • 13 θέσεις  ΔΕ Χειριστών Μηχ/τ  ων Τεχνικών Έργων (Προωθητήρων και Φορτωτών)
 • 7 θέσεις  ΔΕ Χειριστών Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Καθολικών Εκσκαφέων)
 • 14 θέσεις  ΔΕ Τεχνιτών Ορυχείων
 • 18 θέσεις  ΔΕ Ηλεκτροτεχνικών Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνιτών)
 • 21 θέσεις  ΔΕ Οδηγών, Μηχανοδηγών Χειριστών
 • 6 θέσεις  ΔΕ Βοηθών Οδηγών, Μηχανοδηγών Χειριστών
 • 25 θέσεις  ΔΕ Οδηγών Χωματουργικών Οχημάτων
 • 1 θέση  ΔΕ Χειριστών Μηχ/των Τεχνιτών Έργων Σάρωθρο (Σκούπα)
 • 24 θέσεις  ΔΕ Τεχνιτών Ορυχείων (Αυτοκινούμενη κινητή Επιτήρηση)
 • 12 θέσεις  ΔΕ Βοηθών Χειριστών Ηλεκτροκίνητων ερπυστριοφόρων  μηχανημάτων με καδοτροχό
 • 12 θέσεις  ΔΕ Χειριστών Ηλεκτροκίνητων ερπυστριοφόρων μηχανημάτων με καδοτροχό
 • 2 θέσεις  ΠΕ Τοπογράφων  Μηχανικών
 • 1 θέση  ΠΕ Πολιτικών  Μηχανικών
 • 3 θέσεις  ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
 • 1 θέση  ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανικοί, Αναλυτές - Προγραμματιστές (Μηχανικοί Η/Υ-HARDWARE)
 • 1 θέση  ΠΕ Δ/κοι Πληροφορικής (SOFTWARE)
 • 1 θέση  ΠΕ Γεωλόγων
 • 1 θέση  ΠΕ Δασολόγων
 • 2 θέσεις  ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών

Διάρκεια σύμβασης:  8 μήνες

    Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση    με  κωδικό ΕΝΤΥΠΟ  ΑΣΕΠ ΣΟΧ. ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΕΗ A.E./ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 7ο χιλ. Πτολεμαϊδας - Κοζάνης, Τ.Θ. 21, Τ  .Κ. 50 200 - ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ, υπόψη των αρμοδίων υπαλλήλων κας Σπανούδη Παρασκευής ή κας Θεοχάρη Ευαγγελίας (τηλέφωνο επικοινωνίας : 24630 - 52437).

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 31-03-2017 έως 10-04-2017.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...