ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ   ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ   ΚΑΙ   EΡΓΑTΟTEXNIKOY ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΜΕ  ΣΥΜΒΑΣΗ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΥ  ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΕΡΓΟ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ,  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΑΙ  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ (Β' ΦΑΣΗ)» ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ.

    Από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας ανακοινώνει την  πρόσληψη  επιστημονικού  και  εργατοτεχνικού  προσωπικού,  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού δικαίου  ορισμένου  χρόνου,  για  την  εκτέλεση  των  αρχαιολογικών  εργασιών  για  χρονικό  διάστημα δύο (2) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου.

  • 3 θέσεις  ΠΕ Αρχαιολόγοι
  • 1 θέση  ΠΕ Οικονομικού με εξειδίκευση στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή άλλους πόρους
  • 1 θέση  ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός δομικών  έργων ή έργων υποδομής με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη Μνημείων
  • 10 θέσεις  ΔΕ Εργατοτεχνίτες
  • 8 θέσεις  ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες

    Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  και  να  την  υποβάλουν  με  τα συνημμένα  δικαιολογητικά,  είτε αυτοπροσώπως,  είτε με  άλλο  εξουσιοδοτημένο  από  αυτούς πρόσωπο,  εφόσον  η  εξουσιοδότηση  φέρει  την  υπογραφή τους  θεωρημένη  από  δημόσια  αρχή,  είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Εθνικής  Αντιστάσεως  108 110,  48100 Πρέβεζα,  απευθύνοντάς  την  στην  Γραμματεία  της  ΕΦΑ Πρέβεζας  υπόψιν κας Ζωή Χρήστου (τηλ. επικοινωνίας: 2682089890), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων  ημερών    που  αρχίζει  από  την  επομένη  της  καταχώρισης  στο  διαδικτυακό  κόμβο (ιστοσελίδα)     της     εφαρμογής     ΔΙΑΥΓΕΙΑ     (http://diavgeia.gov.gr)     και     του     ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr)   και   της   ανάρτησης   της   ανακοίνωσης   στον   πίνακα   ανακοινώσεων   της Υπηρεσίας  (από 30/03/2017 έως 05/04/2017).

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...