Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ανακοινώνει την  πρόσληψη,  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου,  συνολικά σαράντα έξι (46) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (Λ.Κ.Δ.Μ.), που εδρεύει στην Πτολεμαϊδα του Νομού Κοζάνης, για το Ορυχείο Αμυνταίου του Νομού Φλώρινας, και συγκεκριμένα:

 • 7 θέσεις  ΔΕ Μηχανοτεχνικών Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες)
 • 2 θέσεις  ΔΕ Μηχανοτεχνικών Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροοξυγονοκολλητές)
 • 3 θέσεις  ΔΕ Χειριστών Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Προωθητήρων και Φορτωτών)
 • 2 θέσεις  ΔΕ Χειριστών Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Καθολικών Εκσκαφέων)
 • 4 θέσεις  ΔΕ Τεχνιτών Ορυχείων
 • 4 θέσεις  ΔΕ Ηλεκτροτεχνικών Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες)
 • 2 θέσεις  ΔΕ Οδηγών, Μηχανοδηγών Χειριστών
 • 2 θέσεις  ΔΕ Βοηθών Οδηγών,  Μηχανοδηγών Χειριστών
 • 2 θέσεις  Οδηγών Χωματουργικών Οχημάτων
 • 8 θέσεις  ΔΕ Τεχνιτών Ορυχείων  (Αυτοκινούμενη κινητή Επιτήρηση)
 • 6 θέσεις  ΔΕ Βοηθών Χειριστών  Ηλεκτροκίνητων  ερπυστριοφόρων μηχανημάτων με  καδοτροχό
 • 2 θέσεις  ΔΕ Χειριστών Ηλεκτροκίνητων ερπυστριοφόρων μηχανημάτων με καδοτροχό
 • 1 θέση  ΠΕ Μηχανολόγων   Μηχανικών
 • 1 θέση  ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών

Διάρκεια σύμβασης:  8 μήνες

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση  με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της  Υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΕΗ A.E. / ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 7ο χιλ. Πτολεμαϊδας - Κοζάνης, Τ.Θ. 21, Τ.Κ. 50 200 - ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ, υπόψη των αρμοδίων υπαλλήλων κας  Σπανούδη Παρασκευής ή κας Θεοχάρη   Ευαγγελίας (τηλέφωνο επικοινωνίας : 24630 - 52437).

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 31-03-2017 έως 10-04-2017.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...