ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

    Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε. προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) οργανικής θέσης Δικηγόρου με έμμισθη εντολή, κατόπιν επιλογής, στο Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ (Θεσσαλονίκη).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

  • Να έχουν Πτυχίο Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής της χώρας ή αναγνωρισμένο ισότιμο Σχολής της αλλοδαπής.
  • Να έχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στα γνωστικά αντικείμενα του δημοσίου ή αστικού ή εμπορικού δικαίου, διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής της χώρας ή αναγνωρισμένο ισότιμο Σχολής της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή ενσωματώνεται στο βασικό τίτλο, δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος για την εφαρμογή της παρούσας. Οι κάτοχοι μόνο διδακτορικού τίτλου στα ίδια ως άνω γνωστικά αντικείμενα Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής της χώρας ή αναγνωρισμένο ισότιμο Σχολής της αλλοδαπής,  θεωρείται ότι καλύπτουν το κριτήριο ? προσόν αυτό.
  • Να είναι δικηγόροι, μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, με δικαίωμα παράστασης ενώπιον των Ειρηνοδικείων, Πρωτοδικείων και Εφετείων, ήτοι να είναι δικηγόροι τουλάχιστον Παρ ? Εφέταις.
  • Να είναι δικηγόροι τουλάχιστον οκτώ  (8)  ετών.  Για τη διαπίστωση της συνδρομής της προϋπόθεσης αυτής λαμβάνεται υπ ?όψιν η ημερομηνία αρχικής εγγραφής του δικηγόρου σε Δικηγορικό Σύλλογο της Ελλάδας.
  • Να έχουν εκπληρώσει οι άνδρες τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα και οριστικά απαλλαγεί από αυτές.
  • Να μην έχουν τιμωρηθεί πειθαρχικά.
  • Να μην κατέχουν άλλη έμμισθη θέση.  Δικηγόροι που κατέχουν άλλη έμμισθη θέση κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων,  μπορούν να εμφανιστούν ως υποψήφιοι, αν συνυποβάλλουν,  μαζί με την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά, υπεύθυνη δήλωση, ότι εφόσον προσληφθούν στη νέα θέση που προκηρύσσεται, θα παραιτηθούν από την άλλη έμμισθη θέση. 
  • Να έχουν άριστη ή τουλάχιστον πολύ καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας κράτους - μέλους της Ε.Ε. Η άριστη ή πολύ καλή γνώση θα αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου  28  Π.Δ/γματος  50/2001  όπως αυτό ισχύει.

    Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή τις εργάσιμες ώρες και ημέρες και από ώρα 8.30 π.μ. έως 15.00 μ.μ στο Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ (έδρα Θεσσαλονίκη, επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου, αρ.49) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης στον ημερή