Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη,  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  συνολικά ογδόντα εννέα (89) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, που εδρεύει στη Μεγαλόπολη του Νομού Αρκαδίας, για τις θέσεις που ακολουθούν:

 • 2 θέσεις  ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
 • 2 θέσεις  ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ (ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ)
 • 11 θέσεις  ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΥΧΕΙΩΝ
 • 7 θέσεις  ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΥΧΕΙΩΝ - ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΥΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
 • 17 θέσεις  ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
 • 8 θέσεις  ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ -ΗΛΕΚΤΡΟΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΕΣ
 • 1 θέση  ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ -ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ (ΤΟΡΝΑΔΟΡΟΙ)
 • 5 θέσεις  ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
 • 1 θέση  ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ -ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΟΙ
 • 4 θέσεις  ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Η/Υ
 • 2 θέσεις  ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ-ΧΟΡΗΓΗΤΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
 • 2 θέσεις  ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΨΥΚΤΙΚΟΙ
 • 1 θέση  ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ
 • 1 θέση  ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
 • 1 θέση  ΔΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
 • 1 θέση  ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (ΚΛΑΡΚ)
 • 1 θέση  ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΓΕΡΑΝΟΠΡΟΩΘΗΤΩΝ)
 • 2 θέσεις  ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ)
 • 1 θέση  ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • 1 θέση  ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • 2 θέσεις  ΠΕ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ ?ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • 2 θέσεις  ΠΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ)
 • 1 θέση  ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
 • 3 θέσεις  ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΟΩΘΗΤΩΝ)
 • 10 θέσεις  ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ (ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΙ)

Διάρκεια σύμβασης:  8 μήνες

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση -  υπεύθυνη δήλωση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.3 και να την υποβάλουν,  είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο,  εφ?  όσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΕΗ Α.Ε./Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, Τ.Κ. 222 00 - ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ απευθύνοντάς την στην Κεντρική Γραμματεία, υπ? όψιν κας ΚΟΥΤΟΥΖΗ Βασιλικής ή κας ΚΑΛΑΘΑ Αγγελικής ή κου  ΗΛΙΟΠΟΥ