Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ξάνθης, που  εδρεύει  στα  Άβδηρα  του  Νομού  Ξάνθης, και  συγκεκριμένα:

  • 1 θέση  ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
  • 2 θέσεις  ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΤΩΝ
  • 1 θέση  ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΤΩΝ

Διάρκεια σύμβασης:  Επτά (7) μηνών και όχι πέραν της 31/12/2017.

    Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  με  κωδικό  ΕΝΤΥΠΟ  ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6  και  να  την υποβάλουν,  είτε  αυτοπροσώπως,  είτε  με  άλλο  εξουσιοδοτημένο  από  αυτούς  πρόσωπο,  εφόσον  η εξουσιοδότηση  φέρει  την  υπογραφή  τους  θεωρημένη  από  δημόσια  αρχή,  είτε  ταχυδρομικά  με  συστημένη επιστολή,  στα  γραφεία  της  Υπηρεσίας  στην  ακόλουθη  διεύθυνση: 

Εφορεία  Αρχαιοτήτων  Ξάνθης, Αρχαιολογικό  Μουσείο  Αβδήρων,  Τ.Κ.  670  61  Άβδηρα  Ξάνθης,  υπόψη  κας  Μ.  Καραπαναγιώτου  ή  κας  T. Γιαχουντούδη (τηλ. επικοινωνίας: 2541051003).

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...