Η Δημοτική Εμπορική Τουριστική Επιχείρηση Καλαμαριάς ΑΕ ΟΤΑ ανακοινώνει την   πρόσληψη,   με   σύμβαση   εργασίας   ιδιωτικού   δικαίου   ορισμένου   χρόνου, συνολικά είκοσι επτά (27) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΔΕΤΕΚ ΑΕ ΟΤΑ, που εδρεύει στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, και συγκεκριμένα:

  • 4 θέσεις  ΔΕ ΜΠΑΡΜΑΝ  ΠΛΗΡΟΥΣ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (40 ώρες εβδομαδιαία) - 7 μήνες
  • 3 θέσεις  ΔΕ ΜΠΑΡΜΑΝ  ΠΛΗΡΟΥΣ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (40 ώρες εβδομαδιαία) - 6 μήνες
  • 6 θέσεις  ΔΕ ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (40 ώρες εβδομαδιαία) - 5 μήνες
  • 2 θέσεις  ΔΕ ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (25 ώρες εβδομαδιαία) - 5 μήνες
  • 3 θέσεις  ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΑΜΕΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ (40 ώρες εβδομαδιαία) - 5 μήνες
  • 1 θέση  ΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΩΝ Η/Υ - 8 μήνες
  • 2 θέσεις  ΔΕ ΨΗΤΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (40 ώρες εβδομαδιαίως) - 5 μήνες
  • 1 θέση  ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ-ΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (40 ώρες εβδομαδιαίως) - 6 μήνες
  • 5 θέσεις  ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ  ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (40 ώρες εβδομαδιαίως) - 5 μήνες

    Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  με  κωδικό ΕΝΤΥΠΟ  ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και  να  την  υποβάλουν,  είτε αυτοπροσώπως,  είτε  με  άλλο  εξουσιοδοτημένο  από αυτούς  πρόσωπο,  εφόσον  η  εξουσιοδότηση  φέρει  την  υπογραφή  τους  θεωρημένη  από δημόσια  αρχή, είτε ταχυδρομικά με  συστημένη  επιστολή,  στα  γραφεία  της  υπηρεσίας στην  ακόλουθη  διεύθυνση:

Πλαζ  Αρετσούς,  Τ.Θ.  20109,  Τ.Κ.  55110 - Καλαμαριά απευθύνοντάς  την  υπόψη κας  Βασιλείας  Τσακατσώνη  (τηλ.  επικοινωνίας:  2310450340).

    Η  προθεσμία  υποβολής  των  αιτήσεων  είναι δέκα  (10)  ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει  από  την  επόμενη  ημέρα  της  τελευταίας  δημοσίευσης  της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη  της  δημοσίευσης  στις  εφημερίδες.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...