Το Ν.Π.Δ.Δ. ''ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ'' ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου, για την υλοποίηση της Πράξης ''Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πατρέων'', στο  πλαίσιο  του    Επιχειρησιακού  Προγράμματος    ''ΔΥΤΙΚΗ  ΕΛΛΑΔΑ  2014  -  2020''  -  ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 ''ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ   ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ''   -   ΤΙΤΛΟΣ:   ''ΚΕΝΤΡΑ   ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ'',   στο   Ν.Π.Δ.Δ. ''ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΔΗΜΟΥ  ΠΑΤΡΕΩΝ'' που  εδρεύει  στην  Πάτρα  Ν. Αχαϊας,  και  συγκεκριμένα:

  • 1 θέση  ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ

Διάρκεια σύμβασης: Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Πτυχίο  ή  Δίπλωμα  Παιδαγωγικών  Τμημάτων  Δημοτικής  Εκπαίδευσης,  ή Παιδαγωγικών Τμημάτων Ειδικής Αγωγής, ή Φιλολόγων,  ή  Φιλοσοφικής  Σχολής ή  Φιλοσοφίας  Παιδαγωγικής  και  Ψυχολογίας,  ή  Φυσικής  Αγωγής,    ή  ομώνυμο πτυχίο  ή  δίπλωμα    Ελληνικού  Ανοικτού  Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π.)  ΑΕΙ  ή  Προγραμμάτων  Σπουδών  Επιλογής  (Π.Σ.Ε.)  ΑΕΙ  της  ημεδαπής  ή  ισότιμος  τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. 
  • Εμπειρία στην μαθησιακή Στήριξη και την δημιουργική Απασχόληση παιδιών σε  κοινωνικές  δομές,  κέντρα  ή  φορείς  εξυπηρέτησης  και υποστήριξης  ευπαθών, ευάλωτων ομάδων.
  • Γνώση χειρισμού υπολογιστή τουλάχιστον στις παρακάτω ενότητες: Word, Excel, Διαδίκτυο.

    Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  με  κωδικό  ΕΝΤΥΠΟ  ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς  πρόσωπο,  εφόσον  η  εξουσιοδότηση  φέρει  την  υπογραφή  τους  θεωρημένη  από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με  συστημένη  επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας  στην  ακόλουθη  διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ.   ''ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ   ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ   ΔΗΜΟΥ  ΠΑΤΡΕΩΝ'',   Γούναρη   76,   Τ.Κ.   262   24   ΠΑΤΡΑ,   υπόψη   κας Ψαρρού   (τηλ. επικοινωνίας:  2610  390.975).

    Η  προθεσμία  υποβολής  των  αιτήσεων  είναι  δέκα  (10)  ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και  αρχίζει  από  την  επόμενη  ημέρα  της  τελευταίας  δημοσίευσης  της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο των  ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Πατρέων, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...