Η  Εθνική  Λυρική  Σκηνή  προκηρύσσει,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  11  Α  του  ν.  2273/1994, όπως  αυτός τροποποιήθηκε με  τον  νόμο  4415/2016 ,  θέση Διοικητικού  -  Οικονομικού Διευθυντή με  τα ακόλουθα προσόντα:

  • Πτυχίο Α.Ε.Ι.  της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής στη Νομική ή τη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή τις Πολιτικές ή Οικονομικές Επιστήμες ή τη Δημόσια Διοίκηση.
  •  Άριστη γνώση της Αγγλικής.  Η καλή γνώση μίας δεύτερης γλώσσας θεωρείται πρόσθετο προσόν.
  • Τουλάχιστον  οκταετή  ευδόκιμη  διοικητική  εμπειρία  σε  ανάλογη  θέση  ευθύνης,  κατά  προτίμηση  σε δημόσιο ή ιδιωτικό πολιτιστικό φορέα.

    Οι  υποψήφιοι  καλούνται  εντός  χρονικού  διαστήματος  εντός  (1)  μηνός   από  την  δημοσίευση  της παρούσας στη Διαύγεια  και μέχρι  ώρα  14.00 ,  να  υποβάλουν στο  τμήμα  πρωτοκόλλου ,στα  γραφεία διοίκησης της ΕΛΣ, που βρίσκονται στην Καλλιθέας Αττικής  ,  Λ.  Συγγρού  364 στο Κέντρο  Πολιτισμού  Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ,  κτίριο Εθνικής Λυρικής Σκηνής ,όροφος 5Α,  τις υποψηφιότητές τους και κάθε έγγραφο σχετικό με την απόδειξη των προσόντων τους.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...