ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΚΑΙ  ΛΟΙΠΩΝ  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΥ  ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ  ΧΡΟΝΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ   ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ   ΤΟΥ   3ου ΥΠΟΕΡΓΟΥ   ''ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ   ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΜΟΥΣΕΙΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ''  ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ''ΝΕΟ  ΜΟΥΣΕΙΟ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ'' ΠΟΥ  ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ  ΜΕ  ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ (Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΣΠΑ 2014-2020)

    Από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου ανακοινώνεται η πρόσληψη  επιστημονικού  προσωπικού  και τεχνιτών, με  σύμβαση  εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό  διάστημα από  την  ημερομηνία  υπογραφής  της  σύμβασης  και  έως τη συμπλήρωση  δώδεκα  (12) μηνών, με  δυνατότητα  ανανέωσης  ή  παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου.

Συγκεκριμένα οι θέσεις:

  • 1 θέση  ΠΕ Αρχαιολόγος
  • 1 θέση  ΠΕ Μηχανικός ειδικότητας Αρχιτεκτόνων με εξειδίκευση σε αρχαιολογικά έργα
  • 1 θέση  ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Ομάδας Α
  • 1 θέση  ΔΕ Τεχνικοί Συντήρησης  Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
  • 2 θέσεις  ΔΕ Εργατοτεχνίτες

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε  με  άλλο  εξουσιοδοτημένο  από  αυτούς  πρόσωπο,  εφόσον  η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Πλατεία Κύπρου 17, 681 32, Αλεξανδρούπολη, απευθύνοντάς  την  στην  Εφορεία  Αρχαιοτήτων  Έβρου υπόψιν  κ. Ευαγγελίας  Πολυχρονάκη (τηλ.  επικοινωνίας: 25510.26103), εντός  προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών  που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης  στο  διαδικτυακό  κόμβο  (ιστοσελίδα)  της  εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ    (http://diavgeia.gov.gr)  και  του  ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας  (από 05/04/2017 έως και 11/04/2017).

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...