Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (Ε.Κ.Κ.) ανακοινώνει την  πρόσληψη,  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου, συνολικά έξι (6)  ατόμων  για  την κάλυψη  εποχικών  ή  παροδικών  αναγκών  του Ν.Π.Ι.Δ  Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, που εδρεύει στην Νέα Φιλοθέη του Νομού Αττικής, και  συγκεκριμένα:

  • 1 θέση  ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
  • 2 θέσεις  ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
  • 1 θέση  ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
  • 1 θέση  ΠΕ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
  • 1 θέση  ΔΕ ΘΥΡΩΡΟΥ

Διάρκεια σύμβασης:  8 μήνες

    Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  με  κωδικό ΕΝΤΥΠΟ  ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και  να  την  υποβάλουν,  είτε αυτοπροσώπως,  είτε  με  άλλο  εξουσιοδοτημένο από αυτούς  πρόσωπο,  εφόσον  η  εξουσιοδότηση  φέρει  την  υπογραφή  τους  θεωρημένη  από δημόσια  αρχή,  είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία  της  υπηρεσίας στην  ακόλουθη  διεύθυνση:

Χατζοπούλου αρ. 9 και Ι. Θεολόγου αρ. 6, Ν. Φιλοθέη-Αττικής, Τ.Κ. 115 24, απευθύνοντάς την στη Γραμματέα Γενικής Διευθύντριας υπόψη κ. Μαρίζα Σαρρή (τηλ. επικοινωνίας για παροχή πληροφοριών: 210-36.78.500).

Η προθεσμία λήγει στις 18/4/2017.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...