Η  Δημόσια  Επιχείρηση  Ηλεκτρισμού  Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι εννέα (29) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ Μελίτης, που εδρεύει στο Νομό Φλώρινας, και συγκεκριμένα:

  • 4 θέσεις  ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί  Σταθμών - Υποσταθμών (βάρδιας)
  • 13 θέσεις  ΔΕ Μηχανοτεχνικοί  ΑΗΣ, ΥΗΣ και Αεριοστροβίλων (βάρδιας)
  • 8 θέσεις  ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ, ΥΗΣ και Αεριοστροβίλων (Ημερήσιοι)
  • 2 θέσεις  ΔΕ Οδηγών (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • 1 θέση  ΔΕ Τεχνίτης Δομικών Έργων (Υδραυλικών)
  • 1 θέση  ΔΕ Τεχνίτης Δομικών Έργων (Οικοδόμων)

Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δ.Ε.Η. Α.Ε. / ΔΕΘ /ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ, Τ.Θ 1, Τ.Κ. 530 71 - Μελίτη - Φλώρινας,  υπόψη  κ. Κούσια Χρήστου (τηλ. επικοινωνίας: 23850-39083).

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από Πέμπτη 06/04/2017 έως και Τετάρτη 19/04/2017, δεν θα παραλαμβάνονται αιτήσεις κατά τις επίσημες αργίες του κράτους (14/04/2017, 15/04/2017, 16/04/2017 & 17/04/2017).

 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ...