ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ενός  (1)  ΤΕ  Διοικητικού - Λογιστικού  με  εξειδίκευση  στην  διοικητική  και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή από άλλους πόρους ΜΕ  ΣΥΜΒΑΣΗ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΥ  ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ  ΧΡΟΝΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 3ου ΥΠΟΕΡΓΟΥ ''ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΜΟΥΣΕΙΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ''  ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ''ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ'' ΠΟΥ   ΘΑ   ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ   ΜΕ   ΤΗΝ  ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ (Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,   ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ   ΚΑΙ   ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΣΠΑ 2014-2020)

    Από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου ανακοινώνεται η πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την  εκτέλεση  των  εργασιών του  υποέργου ''Υλοποίηση  μόνιμης  έκθεσης  Αρχαιολογικού Μουσείου  Αλεξανδρούπολης'' του  έργου ''Νέο  Μουσείο  Αλεξανδρούπολης'' για  χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως τη συμπλήρωση δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης  της σύμβασης  έως το τέλος του έργου.

Συγκεκριμένα:

1 θέση  ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού με εξειδίκευση στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή από άλλους  πόρους.

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν  με  τα  συνημμένα  δικαιολογητικά,  είτε αυτοπροσώπως,  είτε  με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την  υπογραφή  τους  θεωρημένη  από  δημόσια  αρχή,  είτε ταχυδρομικά με συστημένη  επιστολή,  στα  γραφεία  της  υπηρεσίας   στην  ακόλουθη διεύθυνση:

Πλατεία Κύπρου 17, 681 32 Αλεξανδρούπολη, απευθύνοντάς την στην  Εφορεία  Αρχαιοτήτων  Έβρου υπόψιν  κας Ευαγγελίας  Πολυχρονάκη (τηλ.  επικοινωνίας: 25510   26103), εντός  προθεσμίας  πέντε  (5)  εργασίμων ημερών που αρχίζει  από  την  επομένη  της  καταχώρισης  στο  διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α.  (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας  (από 05/04/2017 έως και 11/04/2017).

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...