Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (Περιοχή Αλιβερίου) ανακοινώνει την  πρόσληψη,  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΔΕΔΔΗΕ/Περιοχή Αλιβερίου που  εδρεύει  στο  Αλιβέρι, και  συγκεκριμένα:

  •     1 θέση  ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Δικτύων

Διάρκεια σύμβασης:  8 μήνες

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την  υποβάλουν,  είτε αυτοπροσώπως,  είτε  με  άλλο  εξουσιοδοτημένο  από  αυτούς  πρόσωπο, εφόσον   η   εξουσιοδότηση   φέρει   την   υπογραφή   τους   θεωρημένη   από   δημόσια   αρχή,   είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση :

ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ/Περιοχή Αλιβερίου, Ν. Κουβαρά 8-10, Τ.Κ.: 34500-ΑΛΙΒΕΡΙ απευθύνοντάς την στον Τομέα Υποστήριξης υπόψη κυρίας Μελάνη Σταυρούλας (τηλ. επικοινωνίας: 22230 24977).

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 6/4/2017 έως και 20/4/2017.

 

 Δείτε την ανακοίνωση εδώ...