Το Ν.Π.Δ.Δ. ''Δημοτικός Οργανισμός Παιδείας, Προστασίας και Αλληλεγγύης Χαλκίδας'' Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου  ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την υλοποίηση των Πράξεων ''Δομή Παροχής Βασικών  Αγαθών:  Κοινωνικό  Παντοπωλείο  και  Παροχή  Συσσιτίου  στο  Δήμο Χαλκιδέων'' και  ''Κέντρο  Κοινότητας  Δήμου  Χαλκιδέων'', στο  πλαίσιο του Επιχειρησιακού  Προγράμματος  ''Στερεά  Ελλάδα 2014-2020'' - ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 ''Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας'', στο Ν.Π.Δ.Δ. ''Δημοτικός Οργανισμός Παιδείας, Προστασίας και Αλληλεγγύης Χαλκίδας'' Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. που εδρεύει Δήμο Χαλκιδέων Ν. Εύβοιας, και  συγκεκριμένα:

 •     1 θέση  ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ - Για τη στελέχωση της Δομής «Παροχή Συσσιτίου Δήμου Χαλκιδέων»
 •     1 θέση  ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - Για τη στελέχωση της Δομής «Παροχή Συσσιτίου Δήμου Χαλκιδέων»
 •     1 θέση  ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ - Για τη στελέχωση της Δομής «Παροχή Συσσιτίου Δήμου Χαλκιδέων»
 •     1 θέση  ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ - Για τη στελέχωση της Δομής «Παροχή Συσσιτίου Δήμου Χαλκιδέων»
 •     1 θέση  ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - Για τη στελέχωση της Δομής «Παροχή Συσσιτίου Δήμου Χαλκιδέων»
 •     1 θέση  ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ - Για τη στελέχωση της Δομής «Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Χαλκιδέων»
 •     1 θέση  ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - Για τη στελέχωση της Δομής «Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Χαλκιδέων»
 •     1 θέση  ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ - Για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χαλκιδέων»
 •     1 θέση  ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ - Για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χαλκιδέων»
 •     1 θέση  ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - Για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χαλκιδέων»
 •     1 θέση  ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - Για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χαλκιδέων»

Διάρκεια σύμβασης:  Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης  έως τη λήξη του Προγράμματος.

    Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  με  κωδικό ΕΝΤΥΠΟ  ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και  να  την  υποβάλουν,  είτε αυτοπροσώπως,  είτε  με  άλλο  εξουσιοδοτημένο  από αυτούς  πρόσωπο,  εφόσον  η  εξουσιοδότηση  φέρει  την  υπογραφή  τους  θεωρημένη  από δημόσια  αρχή,  είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,  στα  γραφεία  της  υπηρεσίας στην ακόλουθη    διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ.  ''Δημοτικός  Οργανισμός Παιδείας, Προστασίας  και  Αλληλεγγύης  Χαλκίδας''  Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ., Καμάρες  (πλησίον Γηροκομείου),  Τ.Κ.  34100,  Χαλκίδα,  υπόψη  κας  Μπενέτου  Ευθυμίας (τηλ. επικοινωνίας: 2221079752).

    Η  προθεσμία  υποβολής  των  αιτήσεων  είναι δέκα  (10)  ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει  από  την  επόμενη  ημ?