Η Κοινωφελής επιχείρηση ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ του Δήμου Βόλου ανακοινώνει την πρόθεση της  ΚΕΚΠΑ-?ΙΕΚ του ?ήμου Βόλου να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου  για την κάλυψη των αναγκών  του Ευρωπαϊκού προγράμματος ''Συνέχιση Λειτουργίας ΚΗΦΗ Βόλου, Αγριάς,  Νέας  Αγχιάλου''    διάρκειας  από  την  υπογραφή  της  σύμβασης  και  μέχρι  τη  λήξη  του προγράμματος με τη  κάτωθι συγκεκριμένη ειδικότητα:

  • 1 θέση  ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - Για τη στελέχωση της δομής  ''ΚΗΦΗ ΒΟΛΟΥ''
  • 1 θέση  ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - Για τη στελέχωση της δομής  ''ΚΗΦΗ ΑΓΡΙΑΣ''
  • 1 θέση  ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - Για τη στελέχωση της δομής  ''ΚΗΦΗ ΑΓΧΙΑΛΟΥ''

Διάρκεια σύμβασης:  Από την υπογραφή της σύμβασης έως 27/09/2017.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Πτυχίο  Φυσιοθεραπείας ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
  • Άδεια άσκησης επαγγέλματος.

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να  υποβάλλουν  αίτηση ( χορηγείται από την υπηρεσία) με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της επιχείρησης Προύσσης 22 Ν.Ιωνία  έως  12/04/2017.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...