Ο  ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση των υποέργων «Κοινωνικό Παντοπωλείο» και «Κοινωνικό Φαρμακείο»  της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων», στο πλαίσιο του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  «Στερεά  Ελλάδα 2014 -2020» - ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  10 «Προώθηση  της  κοινωνικής  ένταξης  και καταπολέμηση της φτώχειας  - ΕΚΤ», στο Δήμο Λαμιέων που εδρεύει στη Λαμία  Ν. Φθιώτιδας, και συγκεκριμένα:

  • 1 θέση  ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
  • 1 θέση  ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού
  • 1 θέση  ΠΕ Φαρμακοποιών
  • 1 θέση  ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

Διάρκεια σύμβασης:  Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης  έως τη λήξη του Προγράμματος.

    Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  με  κωδικό ΕΝΤΥΠΟ  ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και  να  την  υποβάλουν,  είτε αυτοπροσώπως,  είτε  με  άλλο  εξουσιοδοτημένο  από αυτούς  πρόσωπο,  εφόσον  η  εξουσιοδότηση  φέρει  την  υπογραφή  τους  θεωρημένη  από  δημόσια αρχή,  είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,  στα  γραφεία  της  υπηρεσίας στην  ακόλουθη  διεύθυνση:

Δήμος Λαμιέων,  Φλέμινγκ  και  Ερυθρού  Σταυρού, Τ.Κ.35100, Λαμία, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κου  Ζαρονικόλα  Ευάγγελου (τηλ.  επικοινωνίας: 2231351027, 2231351063, 2231351071).

    Η  προθεσμία  υποβολής  των  αιτήσεων  είναι δέκα  (10)  ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει  από  την  επόμενη  ημέρα  της  τελευταίας  δημοσίευσης  της παρούσας   σε   τοπικές   εφημερίδες   ή   της   ανάρτησής στο   χώρο   ανακοινώσεων   του δημοτικού   καταστήματος του   Δήμου Λαμιέων, εφόσον   η   ανάρτηση   είναι   τυχόν μεταγενέστερη  της  δημοσίευσης  στις  εφημερίδες.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...