Ο Δήμος Λεβαδέων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης  ''Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λεβαδέων'', στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ''Στερεά Ελλάδα 2014-2020'' - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 ''Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ'', στο Δήμο Λεβαδέων, που εδρεύει στη Λιβαδειά Ν. Βοιωτίας, και συγκεκριμένα:

  • 2 θέσεις  ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

Διάρκεια σύμβασης:  Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος.

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Λεβαδέων, Σοφοκλέους 15, Τ.Κ. 32100, Λιβαδειά Ν. Βοιωτίας, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κου Λ. Γκικόπουλου ή κας Ε. Τσαμπή (τηλ. επικοινωνίας: 2261350833).

    Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της  στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Λεβαδέων, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...