Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου ανακοινώνει την Πρόσκληση  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος  για  την  υποβολή  πρότασης σύναψης δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου με το παρακάτω αντικείμενο, διάρκειας πέντε (5) μηνών από την έναρξη αυτών και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό αμοιβής για αμφότερες τις συμβάσεις τις δώδεκα χιλιάδες ευρώ  (12.000,00), συμπεριλαμβανομένων σε αυτών όλων των νόμιμων κρατήσεων και κάθε είδους  φόροι, τέλη και επιβαρύνσεις.

    Η σύμβαση θα έχει τη δυνατότητα παράτασης  για τρείς ακόμη μήνες  και  όχι  πέραν  της  31ης .12.2017 (εάν  υπάρξει  η  δυνατότητα εξασφάλισης επιπλέον χρηματοδότησης από άλλα προγράμματα).

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Ειδικού Δασικής Προστασίας ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω  σχολικών  μονάδων:  ΙΕΚ  ή  Τεχνικού  Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου  Α'  ή  Β'  κύκλου  σπουδών  ή  Ενιαίου  Πολυκλαδικού Λυκείου  ή  Τεχνικού  Επαγγελματικού  Λυκείου  ή  Τεχνικής  Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
  • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
  • Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου τουλάχιστον B' κατηγορίας.
  • Επαγγελματική  εμπειρία  σε  Φορέα  Διαχείρισης  Προστατευόμενων Περιοχών τουλάχιστον 20 μηνών μη ασκούσης επιρροής της έννομου σχέσης στα πλαίσια της οποίας αποκτήθηκε η εμπειρία.

    Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σχετικό Υπόδειγμα δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι), πλήρες βιογραφικό σημείωμα και τα λοιπά δικαιολογητικά σημειώνοντας τη θέση για την οποία αιτούνται σε κλειστό, σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Τετάρτη, 19.04.2017 και ώρα 14:00 στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου και συγκεκριμένα στο:

Φορέα Διαχείρισης  Εθνικού  Δρυμού  Αίνου,  Κέντρο Περιβαλλοντικής  Ενημέρωσης Κούταβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά, υπ' όψιν κ. Μιχαήλ Ξανθάκη.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...